LO Mariagerfjord Vedtægter  
Vedtægter for LO Mariagerfjord.

§ 1.
Organisationens navn er LO Mariagerfjord og hjemstedet er Mariagerfjord Kommune.

§ 2 Formål
LO-Sektion Mariagerfjord har til formål

At samle alle de fagforeninger, som har medlemmer i Mariagerfjord Kommune,
at koordinere det tværfaglige samarbejde i Mariagerfjord kommune med henblik på at fremme fagbevægelsens målsætning, som den er formuleret i LO-Danmarks love.
At varetage lønmodtagernes interesser gennem repræsentation i råd, kommissioner, udvalg m.v..

§ 3. Medlemmer
Som medlemmer af sektionen skal efter ansøgning optages alle fagforeninger under et LO-forbund, hvis geografiske dækningsområde omfatter hele eller en del af sektionen. Andre fagforeninger kan optages i det omfang, det er foreneligt med indgåede grænseaftaler og LO’s værdigrundlag.

Stk. 2
Fagforeningerne anmelder hvert år pr. 1. januar, hvor mange medlemmer man ønsker tilmeldt sektionen.

Stk. 3
Hvor en fagforenings ret til repræsentation eller pligt til at betale kontingent, er afhængig af antallet af tilmeldte medlemmer, er den i henhold til stk. 2 foretagne anmeldelse gældende for hele det pågældende kalenderår.

Stk. 4
Udmeldelse af sektionen kan ske med 6 måneders varsel til en 1. januar.

§ 4. Repræsentantskabsmødet.
LO sektionens øverste ledelse er et repræsentantskab.

Stk. 2
Berettigede til at deltage i og stemme på repræsentantskabsmødet er sektionsbestyrelsens medlemmer, samt repræsentanter fra de tilknyttede fagforeninger i henhold til nedenstående regler:
001 – 050 medlemmer: 2 repræsentant
051 – 100 medlemmer: 3 repræsentanter
101 – 500 medlemmer: 4 repræsentanter
501 – 1000 medlemmer: 5 repræsentanter
1001 – 2000 medlemmer: 6 repræsentanter
2001 – 3000 medlemmer: 7 repræsentanter
3001 – 4000 medlemmer: 8 repræsentanter
4001 – 5000 medlemmer: 9 repræsentanter

– Samt en for hver påbegyndt 1000 medlemmer

Stk. 3.
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte, jf. dog § 11, stk. 2.

Der føres referat over de trufne beslutninger.

Stk. 4
Dagsorden for det ordinære sektionsmøde skal indeholde mindst følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Forelæggelse af det reviderede regnskab
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
• Evt.

§ 5.
Ordinært repræsentantskabsmøde i sektionen afholdes en gang årligt i 1. kvartal.

Stk. 2
Tidspunktet for mødets afholdelse fastsættes af bestyrelsen, og indkaldelsen sker skriftligt med dagsorden til de tilsluttede fagforeninger med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 3
Det reviderede regnskab skal udsendes senest 1 uge før repræsentantskabsmødet.

§ 6.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, kan foruden af bestyrelsen stilles af medlemmer efter § 3, stk. 1.

Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse og skal fremsendes til fagforeningerne senest 1 uge før mødets afholdelse.

§ 7.
Formanden kan indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde og skal indkalde, når et flertal i bestyrelsen eller 3 fagforeninger fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Stk. 2
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 1 uges varsel og skal afholdes senest 3 uger efter, at formanden har modtaget begæring herom.

§ 8. Bestyrelsen
Sektionen ledes mellem repræsentantskabsmøderne af en bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand og en kasserer samt 9 medlemmer, der vælges af repræsentantskabsmødet for en 2-årig periode.
Der vælges tilsvarende en 1. og en 2. suppleant.
Modkandidater kan dog opstilles på alle repræsentantskabsmøder, herunder ekstraordinære repræsentantskabsmøder.

Stk. 2
I lige år vælges formanden og 5 bestyrelsesmedlemmer samt en kritisk revisor og en revisorsuppleant herfor.
I ulige år vælges kassereren og 4 bestyrelsesmedlemmer samt revisor og revisorsuppleant til bilagskontrol.

Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Afgår der i valgperioden bestyrelsesmedlemmer, indtræder den eller de valgte suppleanter. Afgår formanden, konstituerer bestyrelsen blandt sine medlemmer en formand, der fungerer frem til næste repræsentantskabsmøde.

§9
Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet, samt når formanden ønsker det, eller mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk. 2
Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3
Sekretæren fører referat over bestyrelsens beslutninger.

§ 10. Økonomi
Medlemsorganisationerne opkræves et sektionskontingent for hvert tilmeldt medlem til lokale aktiviteter i sektionen. Kontingentets størrelse fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde.

Stk. 2
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3
Medlemsfagforeningerne hæfter ikke for sektionens forpligtelser.

Stk. 4

1. LO Mariagerfjords forretningsudvalg har den daglige ledelse i overensstemmelse med bestyrelsens og repræsentantskabets vedtagelser.   2. Formanden tegner afdelingen udadtil. Formanden (eller næstformanden i formandens fravær) kan sammen med kassereren indgå økonomiske aftaler, efter bemyndigelse fra bestyrelsen og repræsentantskabet.   Bestyrelsen er bemyndiget til: At udpege formand, næstformand og kasserer, til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender. At udpege formand, næstformand og kasserer, til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.   At meddele prokura: Foreningens midler skal indsættes i et eller flere pengeinstitutter.
Opsparede reserver kan placeres i aktier og obligationer eller i investeringsforeninger, hvor der investeres i obligationer. Beslutninger om køb og salg af værdipapirer træffes af bestyrelsen.
Beslutninger om køb og salg af værdipapirer, samt den daglige administration af værdipapirer kan delegeres til forretningsudvalget.   Større dispositioner som fx pantsætning og salg og køb af fast ejendom og indgåelse af lejemål, forelægges bestyrelsen til beslutning.

§ 11. Lovændringer, sammenlægning og opløsning.
Lovændringer kan ske ved almindeligt flertal såvel på et ordinært som ekstraordinært repræsentantskabsmøde, men forslag hertil skal forinden være meddelt medlemsfag foreningerne og være medsendt dagsordenen. Tilsvarende gælder for forslag om sammenlægning med andre sektioner.

Stk. 2
Opløsning af sektionen skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede på
repræsentantskabsmødet. Samtidig tages der stilling til, hvorledes der skal forholdes til en eventuel formue.
I mangel af anden beslutning sker fordelingen efter antal tilmeldte medlemmer, jf. § 3.

Stk. 3
Beslutninger om lovændring og opløsning er ikke gyldige, før disse er godkendt af Landsorganisationen i Danmark.

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 7. marts 2018.


Sign: Ole Madsen        John Hansen
Formand                           Dirigent